सिन्धु रत्न सम्मान

क्र.स.

वर्ष

        नाम

१.

१९८२

पदमश्री प्रो.राम पंजवाणी, मुम्बई

२.

१९८३

दादा हून्दराज दुखायल, आदिपुर

३.

१९८४

श्री भगवानदेव आचार्य, अजमेर

४.

१९८६

श्री इन्द्रसेन ईसराणी, जयपुर

५.

१९९०

श्री किशन मोटवाणी, अजमेर

६.

१९९१

श्री के.आर.मलकाणी, नई दिल्ली

७.

१९९३

श्री राम जेठमलाणी, मुम्बई

८.

१९९५

श्री ठाकुरदास टण्डन, जयपुर

९.

१९९६

श्री छत्रशॉल मुक्ता, मुम्बई

१०.

१९९८

श्री एम.डी.कोराणी, जयपुर

११.

१९९९

दादी प्रकाशमणी, माउन्टआबू

१२.

२०००

श्रीमती कान्ता कथूरिया, जयपुर

१३.

२००२

दादा सी.जे.जयसिंघाणी, पूना

१४.

२००४

श्री झमटमल वाधवाणी, मुम्बई

१५.

२००५

श्री ज्ञानदेव आहूजा, अलवर

१६.

२००६

श्री उत्तमचन्द ईसराणी, भोपाल

१७.

२००७

स्वामी हंसराज जी महाराज, भीलवाडा