सामी सम्मान

१.

१९९४-९५

श्री गोरधन भारती, अजमेर

२.

१९९५-९६

श्री हरि हिमथाणी, अजमेर

३.

१९९७-९८

श्री राधाकृष्ण लालवाणी, उदयपुर

४.

२००१-०२

श्री लक्ष्मण भंभाणी, जयपुर

५.

२००२-०३

डा.कमला गोकलाणी, अजमेर

६.

२००३-०४

श्री भगवान अटलाणी, जयपुर

७.

२००४-०५

श्री मोहनलाल उदासी, जयपुर

८.

२००५-०६

डा०कन्हैया अगनाणी, जयपुर

९.

२००६-०७

श्री मोरूमल चेतनदास धान्धा 'बेवतन'