चन्द्रदेव शर्मा पुरस्कार

क्र.सं. नाम पुरस्कार  पुरस्कार विजेता  पुरस्कार राशि  वर्ष
1 चन्द्रदेव शर्मा पुरस्कार(कविता) श्री रत्नेश दाधीच , उदयपुर  5000/-रु. 2017-2018
2 चन्द्रदेव शर्मा पुरस्कार (कहानी) सुश्री विभा पारीक, जयपुर  5000/-रु 2017-2018