आयोजना-भिन्न

वर्ष 2017-18

  • संवेतन  - 71.50 लाख रु.
  • गैर सेंवतन (कार्यालय व्यय)  -  9.10 लाख रु.     80.60 लाख 

 

वर्ष 2018-19

  • संवेतन  -    90.00 लाख रु.
  • गैर सेंवतन (कार्यालय व्यय)  -    9.50 लाख रु.     99.50 लाख