सुगाली माता मूर्ति सहित स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा, आऊवा, पाली